Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS


1. MB “Vadovo pasaulis” įsipareigoja saugoti vartotojų privatumą ir vartotojų asmens duomenis rinkti bei tvarkyti apibrėžtais tikslais ir sąžiningai. Asmens duomenys prieinami tik įgaliotiesiems asmenims.
2. Vartotojų asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, NAUDOJIMAS IR APSAUGA
3. MB “Vadovo pasaulis” asmens duomenų naudojimo tikslas: juridinių asmenų steigimas, pertvarkymas, likvidavimas, įstatų / nuostatų keitimas, vadovo keitimas, buhalterinės apskaitos tvarkymas, verslo planų rengimas fiziniams ir juridiniams asmenims. Teisinės įmonių valdymo paslaugos, verslo konsultacijų teikimas ir kitos susijusios paslaugos.
4. MB “Vadovo pasaulis” renkami duomenys apie vartotojus : 1) vardas, pavardė; 2) asmens kodas, gimimo data 3) gyvenamoji vieta; 4) telefono numeris; 5) el.paštas.
5. Prieš pradėdamas naudotis interneto svetainėje www.apskaita.lt ir jose MB “Vadovo pasaulis” teikiamomis paslaugomis vartotojas privalo suvesti savo asmens duomenis į pateiktas registracijos formas ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis bei joms pritarti.
6. Vartotojo sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo išreiškiamas pažymint nurodytą laukelį (“Sutinku su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.”) varnele, kas reiškia, jog naudodamasis interneto svetainėse teikiamomis MB “Vadovo pasaulis” paslaugomis vartotojas patvirtina, kad sutinka laikytis Taisyklių, kad pateikti duomenys apie jį būtų naudojami šių Taisyklių 3 punkte nurodytais tikslais.
7. Taisyklių 4 punkte nurodyti asmens duomenys saugomi 2 metus nuo vartotojo paskutinės registracijos.
8. MB “Vadovo pasaulis” turi teisę periodiškai tikslinti vartotojų pateiktus asmens duomenis.
9. MB “Vadovo pasaulis” įsipareigoja neatskleisti vartotojo asmens duomenų tretiesiems asmenims,
išskyrus:

9.1. valstybinėms institucijoms (pvz. VĮ Registrų centras, VMI, SODRA, VDI, Invega, Patentų biuras, savivaldybės ir t.t.) bei bankams, kredito unijoms, kuomet vartotojo duomenų atskleidimas neatsiejamas nuo užsakytų teikiamų paslaugų;

9.2. jei yra vartotojo sutikimas asmens duomenų atskleidimui;

9.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

9.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

10. Vartotojas turi šias teises:
10.1. pateikęs užklausą MB “Vadovo pasaulis” raštu susipažinti su MB “Vadovo pasaulis” turimais savo asmens duomenimis. Informacija vartotojui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

10.2. pateikęs užklausą MB “Vadovo pasaulis” raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija vartotojui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

10.3. pateikęs užklausą MB “Vadovo pasaulis” raštu reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.

10.4. pateikęs prašymą MB “Vadovo pasaulis” raštu reikalauti sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, taip pat ne šių Taisyklių 3 punkte nurodytais tikslais.

11. Bet kokį prašymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Vartotojas turi pateikti MB “Vadovo pasaulis” raštu vienu iš šių būdų: 1) įteikdamas tokį prašymą MB “Vadovo pasaulis” tiesiogiai buveinės adresu: Jonavos g. 20, Kaunas; 2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu: info@apskaita.lt iš anketoje nurodyto savo elektroninio pašto adreso.
12. MB “Vadovo pasaulis” , gavusi tokį vartotojo prašymą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pateikia vartotojui atsakymą raštu bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.
13. Pagal šių Taisyklių 10.1. ir 10.2 punktus neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.